0 Giỏ hàng

Quyết định 69/QĐ-SCT: Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre


Còn hiệu lực
69/QĐ-SCT
Quyết định về việc quy định ...
15-04-2020
15-04-2020
Quyết định
Châu Văn Bình
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre được ban hành bởi Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre.