0 Giỏ hàng

Thông tư 40/2020/TT-BCT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình Cấp quốc gia về xúc tiến thương mại


Còn hiệu lực
40/2020/TT-BCT
Sửa đổi, bổ sung một số ...
30-11-2020
15-01-2021
Thông tư
Bộ Công Thương
Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng Bộ Công Thương