0 Giỏ hàng

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre ban hàng kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre


Còn hiệu lực
04/2020/QĐ-UBND
Quyết định về việc sửa đổi, ...
03-03-2020
16-03-2020
Quyết định
Cao Văn Trọng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre ban hàng kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre được ban hành bởi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.